Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela

Projekt odgovarja na tri ključne izzive s področja večanja zaposljivosti in zaposlovanja mladih.

Izhodišče projekta

Na področju zaposlovanja so mladih že dlje časa široko prepoznani kot ena bolj ranljivih družbenih skupin. Osrednje vzroke za ta pojav je mogoče pripisati zlasti specifičnim značilnostim mladih na trgu dela:

 • Mladi na trg dela običajno vstopajo neposredno iz izobraževalnega sistema in tako brez delovnih izkušenj oziroma s pomanjkanjem delovnih izkušenj, zaradi česar težko pridobijo prvo zaposlitev
 • Pogosto se ponudba izobrazbene strukture ter kompetence mladih ne ujemajo v celoti s povpraševanjem po kadarih na trgu dela

 

Istočasno mlade na trgu dela mlade opredeljuje posebna vrednost, ki jih pogosto razlikuje od drugih družbenih skupin:

 • V splošnem imajo mladih vedno višje ravni izobrazbe
 • Mlade zaznamujejo dinamičnost, prilagodljivost, visoka motivacija za delo in močan učni potencial

Izzivi, ki jih naslavlja projekt

Projekt odgovarja na tri ključne izzive s področja večanja zaposljivosti in zaposlovanja mladih:

 1. Nepovezanost ključnih akterjev na področju zaposlovanja mladih
 2. Pomanjkanje kadra, ki odgovarja na potrebe in pričakovanja delodajalcev, in sicer tako v javnem in nevladnem sektorju kot v gospodarstvu
 3. Delna neuspešnost ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki ne dosega pričakovanja nudenja bolj stabilnih oblik zaposlitve

 

Rešitve, ki jih projekt ponuja

Rešitve, ki jih projekt ponuja in odgovarjajo na zgoraj navedene izzive:

 1. Vzpostavljanje trajnega sodelovanja med lokalnimi oziroma regionalnimi akterji, ki vplivajo na večanje zaposljivosti in zaposlovanje mladih.
 2. Izvedba ciljnih usposabljanj za mlade, s katerimi mladi pridobijo splošno iskanje kompetence, kot so timsko delo, samoiniciativnost in druge ter specifične kompetence, ki jih zahtevajo posamezni delodajalci.

 

Doseganje slednjih se zagotovi bosisi z usposabljanji, ki jih izvedejo delodajalci sami, bodisi z usposabljanji, ki jih izvedejo zunanji izvajalci (Ljudska univerza, Razvojna agencija, Obrtna zbornica in drugi). 

Nameni

 • Vzpostavitev lokalnega partnerstva za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih
 • Večanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih v lokalnem okolju in širše
 • Krepitev javnega oziroma nevladnega sektorja in gospodarstva z zagotavljanjem visoko kompetentega mladega kadra, ki odgovarja na potrebe trga dela
 • Prepoznavanje potreb gospodarstva, javnega sektorja in nevladnih organizacij (potencialnih delodajalcev) po kadrih in hitro odgovarjanje na potrebe
 • Okrepitev sodelovanja vseh deležnikov pri oblikovanju in implementaciji strategij zaposlovanja mladih v lokalni skupnosti
 • Okrepitev naklonjenosti zaposlovanja mladih iz lokalnega okolja s strani lokalnih delodajalcev
 • Gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti naklonjena realizacija učnih in delovnih potencialov mladih

 

Dodana vrednost projekta

 • V projekt so vključeni ključni akterji na področju zaposlovanja in večanja kompetenc iskalcev zaposlitve in mladih, vključenih v izobraževalni sistem
 • Lokalno partnestvo se ne zaključi z zaključenim projektom, ampak se krepi in ustrezno nadgrajuje
 • Projekt predstavlja pilotno sistemsko rešitev, ki se lahko prenese tudi na druga lokalna okolja oziroma regije

Rezultati projekta

 •  Vzpostavljeno in še vedno delujoče delovno telo, ki deluje pod imenom “Lokalno partnerstvo” in v katerega so vključeni ključni deležniki na področju krepitve kompetenc in zaposljivosti mladih v lokalnem okolju
 • 95 vključenih mladih iskalcev zaposlitve
 • 39 delodajalcev v regiji, ki so z namenom praktičnega usposabljanja odprli svoja vrata mladim iskalcem zaposlitve
 • 75 % zaposlitev med mladimi, ki so prešli skozi vse faze usposabljanja

 

Projekt se je odvijal v obdobju od leta 2016 do leta 2018.