Na tej strani so v nadaljevanju opisani temeljni pojmi s področja mladinskega sektorja.

Zapisane opredelitve so v skladu s slovensko zakonodajo in prakso, pri čemer pa se lahko razlikujejo od evropske opredelitve ali opredelitve posamezne občine ali drugih akterjev. Na primer v posameznem javnem razpisu so lahko mladi opredeljeni drugače kot navajamo v nadaljevanju.

 

Lokalna strategija ali lokalni program za mlade 

Lokalna strategija oziroma lokalni program za mlade je akt občinskega sveta, s katerim Občina za srednje- ali dolgoročno obdobje (največkrat 5 do 10 let) strukturirano vsebinsko in finančno začrta svoje delovanje na področju mladine. Tovrsten dokument je temeljni pogoj za vzpostavitev dolgoročnega in varnega okolja za življenje in razvoj področja mladih v občini.

 

Mladinska organizacija

Mladinska organizacija je avtonomno, demokratično, prostovoljno in samostojno združenje otrok in mladih, ki ima najmanj 90 odstotkov članov starih do 29 let in najmanj 70 odstotkov vodilnih članov starih od 15 do 29 let. Organizirana je kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo, zveza društev, zavoda ali ustanova ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, pri čemer ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju

 

Mladinski center

Mladinski center je osrednja organizacija za mlade. Osnovni namen mladinskega centra je neformalna socializacija organizirane in neorganizirane mladine v lokalnem okolju. V njem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni.

 

Mladinski svet lokalne skupnosti

Mladinski svet lokalne skupnosti je krovna mladinska organizacija, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. Mladinski svet ima v občini status mladinskega predstavništva.

 

Mladi

Mladi so mladostniki in mlade osebe obeh spolov, stare do 15. do 29. leta starosti.

 

Mladinski sektor

Mladinski sektor so področja, na katerih v občini ali državi poteka proces oblikovanja mladinskih politik in mladinsko delo

 

Mladinsko delo

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem vključevanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve.

 

Resolucija o nacionalnem programu za mladino

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju je nacionalni program za mladino temeljni dokument, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju. Usklajen je s temeljnimi razvojnimi dokumenti države in evropskimi dokumenti, ki zadevajo mlade.

Mladinska politika

Mladinska politika je nabor ukrepov lokalne skupnosti ali države, usmerjen v zagotavljanje pogojev za lažji in uspešnejši prehod mladih iz otroštva v odraslost. V sklopu mladinske politike lahko govorimo o horizontalni in vertikalni mladinski politiki.

 

Horizontalna mladinska politika

Kot horizontalna mladinska politika razumemo ukrepe, usmerjene predvsem v integracijo mladih v ekonomsko življenje skupnosti. V horizontalno mladinsko politiko štejemo ukrepe, ki so sicer sestavni deli drugih politik, vendar želi država ali občina s posebnimi ukrepi za mlade še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo.

Vertikalna mladinska politika

Kot vertikalna mladinska politika razumemo ukrepe, ki so lastni prostoru mladine in predstavljajo podporne mehanizme za razvoj mladinskega dela, delovanja mladinskih organizacij, participacije mladih in informiranja mladih. Gre za ukrepe, ki niso vključeni v okviru drugih javnih politik.

Mladinska politika

Mladinska politika je usklajen nabor različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami.

 

Organizacija v mladinskem sektorju

Organizacija v mladinskem sektorju je organizacija, ki deluje v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska organizacijaorganizacija za mlade ali mladinski svet.

 

Organizacija za mlade

Organizacija za mlade je neprofitna pravna oseba, ki izvaja dejavnosti, namenjene tudi uveljavljanju interesov otrok in/ali mladih, vendar pa teh dejavnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo ali vrednotijo mladi, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga.

 

Mladinska infrastruktura

Mladinska infrastruktura je fizični prostor (zemljišče, del stavbe, samostojna stavba), ki je namenjen mladim oziroma za izvajanje mladinskega dela.

 

Mladinski program

Mladinski program je skupek mladinskih aktivnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija ali organizacija za mlade z namenom doseganja svojega osnovnega poslastva. Poteka nepretrgoma skozi večji del leta. 

 

Mladinski projekt

Mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec. To je lahko na primer prireditev ali enkratna akcija. 

 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju

V Republiki Sloveniji mladinski sektor urejata dva zakona, in sicer Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju in Zakon o mladinskih svetih. Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju opredeljuje mladinski sektor, določa javni interes v mladinskem sektorju ter način njegovega uresničevanja. 

 

Zakon o mladinskih svetih

V Republiki Sloveniji mladinski sektor urejata dva zakona, in sicer Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju in Zakon o mladinskih svetih. Zakon o mladinskih svetih ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.